INLEIDING

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door nv Starsmade Sa, 52 route de verviers
4841 Henri-Capelle BTW: BE 0898 058 464 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van Starsmade http://www.starsmade.com , via bpost, fax of telefoon, hierna genoemd “de Gebruiker”.

De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in de BENELUX & grondgebied Frankrijk.

Deze voorwaarden zijn exclusief voor de consument. De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, via bpost, fax of telefoon bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn.

Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site, via bpost, fax of telefoon. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.

De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector “verkoop op afstand” toegepast door bedrijven met zetel in België.

ARTIKEL 1 – VOORWERP

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop online, via bpost, fax of telefoon op BENELUX + grondgebied Frankrijk. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Starsmade en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. De consument heeft 14 dagen tijd, volgend op de dag na levering, om de verkoper te laten weten dat hij afstand doet van zijn aankoop.

ARTIKEL 2 – BESTELLING
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online, via bpost, fax of telefoon te bestellen:
– ofwel via bestelnummers van de site
– ofwel via bestelnummers uit de gedrukte catalogus
De bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product. Starsmade verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft Starsmade het recht om u een vervangartikel toe te sturen dat qua kwaliteit en prijs, minstens evenwaardig is. Voor elke online bestelling zal u binnen de 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

ARTIKEL 3 – LEVERING

1. Leveringswijze

Voor kleine pakjes
De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis of op het adres van een derde.
Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Bij gebrek kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd.
Starsmade verbindt zich ertoe de beschikbare artikelen te leveren binnen de 14 dagen.

Voor volumineuze artikelen
De volumineuze artikelen worden enkel aan huis geleverd, en dit na afspraak.
Onze transporteur zal contact met u opnemen om de datum voor levering van uw pakje vast te leggen (vergeet hiervoor niet om uw telefoonnummer mee te delen).

2. De leveringskosten
Voor kleine pakjes
De levering is gratis voor elke bestelling van 100€ of meer, dit bij om het even welke leveringswijze.

3. Probleem met de levering

Voor kleine pakjes
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur gemeld te worden via email: [email protected] Vervolgens hebt u 14 dagen tijd om ons uw pakje terug te sturen.
Daarna gaan we over tot een omruiling of terugbetaling, zoals u het wenst.
U kan ons uw artikelen terugsturen naar Starsmade 52 route de verviers 4841 Henri-Capelle , dit op eigen kosten en voldoende gefrankeerd.
Bij een retour via bpost zal u een bewijs ontvangen. Houd dit, samen met uw verzendingsborderel, zorgvuldig bij. Het zal gevraagd worden in geval van een geschil.

ARTIKEL 4 – BETAALWIJZEN

Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze tussen volgende betaalwijzen : (alle betaalwijzen zijn volledig beveiligd : de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd.)

1. Met uw BANKKAART
U noteert het nummer van uw Visa of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling. In sommige gevallen zal het gebruik van de Card-Reader (toestel voor Webbanking) gevraagd worden, dit voor nog meer veiligheid.

2. Via BANCONTACT/MISTERCASH.
Betalingswijze bij meerdere banken. Indien u beschikt over een Bancontact/MisterCash kaart en een kaartlezer (van uw bank), dan kan u uw aankopen betalen door uw kaartnummer en vervaldatum te vermelden.

3. Via PAYPAL

ARTIKEL 5 – RETOUR/OMRUILING/GARANTIES

Indien één van uw artikelen niet past, kan u het terugsturen om het om te ruilen of terug te laten betalen. Elke retour dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering door het voldoende gefrankeerd, op uw kosten, terug te sturen naar Starsmade 52 route de verviers 4841 Henri-Capelle. Om de logistieke behandeling en de terugbetaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, vraagt Starsmade om de artikelen terug te sturen in hun originele verpakking. Bij de terugzending zal bpost u een bewijs bezorgen.

De beschadigde, vuile of reeds gedragen artikelen mogen niet teruggestuurd worden. In geval van overdadige terugzendingen zal Starsmade de teruggestuurde artikelen niet terugbetalen. Starsmade heeft ook het recht om u een toekomstige bestelling te weigeren. In geval van een omruiling hoeft u de behandelingskosten niet opnieuw te betalen. De artikelen die een garantie genieten zullen enkel teruggenomen worden indien ze vergezeld zijn van uw factuur. Indien het artikel niet omgeruild kan worden zal u een bankcheque ontvangen ter waarden van uw aankoopprijs.

TIP : Om het u wat gemakkelijker te maken bij het terugzenden van een artikel, stelt Starsmade u voor om u te laten terugbetalen via een overschrijving op uw rekening. Het volstaat om uw rekeningnummer (IBAN nummer dat u op uw bankuittreksels vindt) te vermelden. In de andere gevallen zal de terugbetaling gebeuren via een cheque die aan huis bezorgd zal worden binnen de 2 à 3 weken.

ARTIKEL 6 – HANDTEKENING EN BEWIJS
Elke gebruiker van de site die nog geen klantennummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen.

In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Starsmade heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Starsmade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Starsmade is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.

Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de behandelings- en beheerskosten, is betaald.

ARTIKEL 8 – BESCHERMING PRIVACY

Starsmade behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.) Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Starsmade. Indien u vooraf uw akkoord gegeven hebt, kunnen die gegevens doorgegeven worden aan organisaties die contractueel met Starsmade zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die u gepersonaliseerde aanbiedingen zullen versturen of op de hoogte houden van promoties. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Hiervoor kan u schrijven naar Starsmade, 52 route de verviers 4841 Henri-Capelle (klantendienst), met duidelijke vermelding van uw gegevens.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be)

LINKS EN INHOUD VAN DE SITE

De site van Starsmade bevat links naar andere sites die niet toebehoren aan Starsmade. Starsmade kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of instaan voor de gevolgen die het gebruik ervan teweegbrengt.

De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. Starsmade kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten. Conform de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht tot inzage of wijziging van tot hem betreffende gegevens.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van Starsmade, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Starsmade.

De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud … die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Starsmade en/of derden, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.
Het is ook verboden om het ontwerp of assemblage om te keren, of andere manieren te proberen om de source code te vinden, te verkopen, en informatie van Starsmade te verspreiden op om het even welke manier. De consument wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s “Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Starsmade, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Starsmade. In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Starsmade door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.
In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap Starsmade.

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

ARTIKEL 11 – DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de bestelling, levering, diensten en alle relaties tussen de klant en Starsmade.

ARTIKEL 12 – BEWIJS

De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Starsmade of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 13 – BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 14 – DIVERSEN

De door Starsmade verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto’s van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Starsmade en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Verviers.